World-History
.::Menü::.
 
.::Bejelentkezés::.
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
.::Látogatók::.
Indulás: 2005-12-04
 
.::A II. Világháború::.
 
.::A 3 testvérhajó::.
 
.::Keresés::.

Google

 
.::Szótár::.

 
.::Boldog névnapot::.
 
.::Ajánlatunk::.
E heti ajánlatunk:

//fishing.gportal.hu
<>
//balatonihorgaszat.gportal.hu

//world-money.gportal.hu
 
.::Teszt::.

Itt megoldhattok mindenféle teszteket, heti frissítéssel.

A harmadik tesztet már megfejtették, itt a negyedik!:

Megadunk 8 szót!:

1. Szemirámisz függőkertje

2. Az Alexandriai világítótorony

3. Az olimpiai Zeusz szobor

4. Kheopsz fáraó piramisa

5. Artemisz temploma Ephesszoszban

6. A pisai ferdetorony

7. Mauszólosz síremléke Halikarnasszoszban

8. A rhodoszi kolosszus

Melyik a kakukktojás és miért?

 

A megoldást küldjétek el E-mailbe a következő címre, és mi értékelni fogjuk max. 1 héten belül.

world-history@freemail.hu

Jutalamtok a helyes válaszért: A hónap látogatója címet kapjátok meg érte, mely az oldalon egész hónapban fel lesz tüntetve!

Zsombor, Péter

UI.: Ha jól körülnéztek az oldalon, akkor minden kérdésre megtaláljátok a választ.

 
A keresztes hadjáratok
A keresztes hadjáratok : A keresztény kelet hanyatlása

A keresztény kelet hanyatlása


1. A keresztény kelet hanyatlása

1.1 Az első jelek
Kr. u. 638 - ban egy februári napon Omar kalifa fehér tevéje hátán bevonult Jeruzsálem városába. Piszkos, kopott ruhában érkezett, serege durva, toprongyos alakokból állt, de fegyelmük kifogástalan volt. A kalifa oldalán ott volt a meghódolt város legfőbb tisztviselője, Szophróniosz pátriárka. Omar egyenesen Salamon templomának helyéhez vonult, oda, ahonnan jó barátja, Mohamed a mennybe emelkedett. A pátriárka csak nézte őt, ahogy ott állt, Krisztus szavaira gondolt és könnyezve mormolta: látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott". Ezután a kalifa a keresztények szentélyeit akarta megnézni. A pátriárka elvezette a Szentsír - templomhoz, s mindent megmutatott neki. Még a templomban voltak, amikor a muszlim ima órája elérkezett. A kalifa megkérdezte, hol teríthetné le imaszőnyegét. Szophróniosz arra kérte, maradjon, ahol van. Omar mégis kiment az előcsarnokba, mondván, hogy túlbuzgó követői majdan az iszlámnak követelik a helyet, ahol imádkozott. Igaza lett. Az előcsarnokot kisajátították a muszlimok, míg a templom megmaradt annak, ami volt, a kereszténység legszentebb helyének. Mindez a város megadásának feltételei szerint történt. A próféta maga rendelte el, hogy a pogányok térjenek meg, máskülönben a halál fiai lesznek, de a biblia népei, vagyis a keresztények és a zsidók megtarthatják, és háborítatlanul használhatják szent helyeiket, azzal a kikötéssel, hogy újakat nem építhetnek, fegyvert nem hordhatnak és lóra sem szállhatnak. Ezeken felül pedig fizetniük kell a fejadót, a dzsizját is. Ennél jobb feltételeket Szopróniosz nem remélhetett, amikor oltalomlevele birtokában elment az Olajfák - hegyére, hogy találkozzon a kalifával, akinél kisebb rangú személynek nem volt hajlandó átengedni a várost. Jeruzsálemet ekkor már több mint egy éve ostromolták. Az ostromharcban járatlan és erre a célra rosszul felszerelt arabok tehetetlenek voltak az újonnan helyrehozott erődítményekkel szemben. A városban ekkor azonban már alig volt mit enni, felmentő seregre pedig nem számíthattak. Az egész vidék az arabok kezén volt, Szíria és Palesztina városai is mind elestek. A császári flotta védelme alatt álló kaiszareiai parti helyőrséget nem számítva, a legközelebbi keresztény hadsereg Egyiptomban volt. A szokásos feltételek mellett Szophróniosz annyit tudott még elérni, hogy a város császári tisztviselői és családjuk ingóságaikkal együtt elhagyhassák a várost és letelepedhessenek a part mentén Kaiszareiában.

1.2 Róma alkonya keleten
Nem volt már emberi hatalom, amely Róma keleti tartományaiban megállíthatta volna a romlást. A Római birodalom egész fennállása alatt megvolt a kelet és nyugat lappangó ellentéte. Akthiumnál a nyugat győzött, de a kelet legyőzte hódítóit. A birodalom két legnépesebb és leggazdagabb tartománya Egyiptom és Szíria volt. Itt folyt a legjelentősebb ipari termelés; hajóik és karavánjaik ellenőrzésük alatt tartották az egész keleti kereskedelmet; anyagi és szellemi kultúrájuk egyaránt magasabb rendű volt, mint a nyugati, és nem csupán hagyományaik ősi volta okán, hanem a korabeli civilizált világban a Római - birodalom egyetlen riválisának számító szászinida Perzsia közelsége miatt is. A kelet befolyása rohamosan nőtt, míg végül Nagy Konstantin császár keleti vallásra tért, és székhelyét is keletebbre, a Boszporusznál fekvő Bizáncba helyezte át. A következő század folyamán, amikor a belső bajok miatt meggyengült birodalomnak a barbár támadásokkal kellett szembenéznie, a nyugati rész ebben összeomlott, ám a keleti hála a Konstantini politikának, átvészelte ezt az időt. Galliában, Spanyolországban, Afrikában, a távoli Britanniában és végül Itáliában barbár királyságok jöttek létre, miközben a keleti tartományokat Konstantinápolyból továbbra is a római császár kormányozta. A római vezetés soha nem volt különösebben népszerű Szíriában és Egyiptomban. A konstantinápolyi, nagyrészt a külső körülmények miatt, hamarosan még elkeseredettebb ellenkezést váltott ki. A nyugat elszegényedésével Szíria kereskedői és Egyiptom kézművesei elvesztették piacaikat. Az állandó perzsa háborúk elvágták a sivatagon át Antiókhiába és a libanoni városokba vezető utat, nem sokkal később pedig, az Abesszin birodalom bukását követő arábiai zűrzavar miatt azokon a Vörös - tengeri útvonalakon is megszűnt a forgalom, amelyeket az egyiptomi hajósok, illetve Petra, Transzjordánia és Dél - Palesztina karavántulajdonosai ellenőriztek. Konstantinápoly a birodalom legjelentősebb piaca lett; a császári politika által támogatott távol - keleti kereskedelem északabbra, Ázsia sztyeppéin át keresett közvetlen utakat. Ez viszont Alexandria és Antiókhia lakóit érintette érzékenyen, hiszen máris irigykedve tekintettek az egyre inkább fölébük kerekedő, felkapaszkodott városra.
A nyílt háborúskodás végül vallási okok miatt tört ki. A pogány császárok türelmesek voltak a különböző helyi kultuszokkal. Ez azonban nem volt elmondható a keresztény uralkodókról. Mivel a kereszténység semmilyen más vallás létjogosultságát nem ismeri el, így arra akarták felhasználni, hogy az alattvalókat egységesen a kormányzathoz kössék. A teológiában nem különösebben járatos Konstantin igyekezett egyesíteni a vitáktól akkoriban megosztott keresztény egyházat.
A hatodik század során rosszabbra fordult a helyzet. Iustinianus nyugati háborúi hosszasan elhúzódtak, és meglehetősen sokba kerültek a birodalomnak. Ezen kívül zavart keltettek valláspolitikájában is, ráadásul magasabb adókkal kellett súlytani a keleti alattvalókat anélkül, hogy kárpótlásul bármilyen előnyökhöz jutottak volna. Leginkább Szíria szenvedte meg ezeket a háborúkat, a pénzügyi terheket a perzsa hadsereg állandó portyái, valamint az ország területét megrázó katasztrofális földrengések sora súlyosbította. Ebben a helyzetben csak az eretnekek virultak. A szír monofizitákat Theodóra császárnő támogatásával az edesszai Baradeus Jakab tette ütőképes erővé. Egyházukat ettől kezdve jakobita egyháznak nevezték.
602 - ben Phókasz, egy egyszerű katona foglalta el a trónt. uralkodónak kegyetlen volt és alkalmatlan is. Míg Konstantinápoly a terror alatt nyögött, a provinciákban mindenfelé kisebb lázadások és polgárháborúk dúltak a vallási szekták és pártok között. Anthiókiában a jakobita és a nesztoriánus pátriárkák teljesen nyíltan, egy közös tanácskozáson vitatták meg, hogy mitévők legyenek az ordodoxok ellen. Büntetésül Phókasz hadsereget küldött rájuk, amely - a zsidók segítségével - tömegesen mészárolta le az eretnekeket.

1.3 Perzsa háborúk
610 - ben Phókaszt egy fiatal Örmény nemesi ivadék, Afrika provincia kormányzójának fia Hérakleiosz letaszította a trónról. Ugyanebben az évben II. Khoszroész Perzsia királya befejezte az előkészületeket a birodalom lerohanására. A perzsa háború tizenkilenc évig tartott. Tizenkét évig a birodalom csak védekezett, mialatt a perzsa had egyik fele elfoglalta Anatóliát, a másik része pedig Szíriát igázta le. Antiókhia 611 - ben esett el, Damaszkusz 613 - ban. 614 tavaszán Shahrbaráz perzsa hadvezér Palesztina földjére lépett, és amerre járt, feldúlta az országot és lerombolta a templomokat. Egyedül a betlehemi Születés - templom menekült meg, de csakis azon okból, mert az épület homlokzatán lévő mozaik a három királyokat perzsa ruhában ábrázolta.
Április 15 - én körülzárta Jeruzsálemet. Zakariás pátriárka, hogy elkerülje a vérontást kész lett volna feladni a várost, a keresztény lakosság azonban nem volt hajlandó engedelmesen megadni magát. Május 5 - én a Jeruzsálemben lévő zsidók segítségével a perzsa hadsereg betör a városba, és borzalmas vérengzés veszi kezdetét. A perzsa katonák és a segédkező zsidók válogatás nélkül mészárolták le a városban lakókat. A források szerint körülbelül 60 000 ember pusztul el és körülbelül 35 000 - t adnak el a perzsák rabszolgának. A városban őrzött szent ereklyéket, a Szent Keresztet és a keresztre feszítés eszközeit ugyan korábban már elrejtették, de a perzsák megtalálják őket, és Shahrbaráz a pátriárkával együtt elküldi őket ajándékba Perzsia keresztény királynőjének, a nesztoriánus Merjemnek. Jeruzsálemet és környékét olyan mértékben elpusztította a perzsa hadsereg, hogy az mind a mai napig látható. Három évvel később a perzsák előrenyomultak Egyiptomba, és egy év leforgása alatt meghódítják az egész országot, az északi hadtesteik pedig elérik a Boszporuszt. Jeruzsálem eleste az egész kereszténységet megrázta. 622 - ben Hérakleiosznak végre sikerül összeszednie magát, a hadseregét ünnepélyesen Istennek ajánlotta és keresztény harcosként a sötétség erői ellen indult harcba. A későbbi nemzedékek őt tekintik az első keresztes lovagnak.
A hadjárat sikeres volt. Hérakleiosz 627 decemberében Ninivénél legyőzi a perzsa haderőt. 628 elején Khoszroész meghal, és utóda békét kér, amelyet egy évvel később sikerül érvényesíteni. A meghódított tartományok ekkor kerülnek vissza a birodalomhoz, Konstantinápoly pedig ünnepli a győzelmét. Hérakleiosz a következő tavasszal délre indult, hogy visszaszerezze a Szent Keresztet, és Jeruzsálembe vigye.

1.4 Az Iszlám ébredése
Amikor 629 - ben Hérakleiosz Konstantinápolyban a minden irányból érkező követek gratulációit fogadta, levelet kapott egy arab törzsfőtől, aki magát Isten prófétájának nevezte, és felszólította a császárt, hogy csatlakozzon hitéhez. Hasonló levelet kapott Perzsia, illetve Abesszínia királya és Egyiptom kormányzója is. Ez talán nem a hiteles történet, de tény, hogy ekkoriban Hérakleiosz még aligha tudott az Arab - félszigetet forradalmasító eseményekről.
A hetedik század elején Arábiát nyughatatlan, független törzsek szállták meg; egy részük nomád volt, mások mezőgazdasággal foglalkoztak, megint mások pedig a karavánutak mentén lévő városokban telepedtek le. Ezek az újonnan jöttek bálványimádók voltak, és mindegyik vidéknek megvolt a maga bálványa, de közülük a legszentebb a legnagyobb kereskedővárosé, Mekkáé volt, a Kába.
Az arab kereskedőknek számtalan lehetőségük volt, hogy megismerjék a civilizált világ vallásait, hiszen gyakran utaztak szíriai, palesztin, iraki városokba, de emellett Arábiában is létezett egyfajta ősi monoteista hagyomány a hanif. Az araboknak viszont arra is szükségük volt, hogy terjeszkedjenek. A történelem során a sivatagi népek újra és újra elárasztják a környező megművelt területeket, de a nyomás most különösen erős volt.
Mohamed sajátos és kivételes zsenialitása tökéletesen megfelelt ezeknek a körülményeknek. A szent városban, Mekkában született, az egyik legnagyobb klán, a kuraisiták szegény rokonaként. Bejárta a világot és megismerkedett a vallásaival. A keresztény monofizitizmus különösen vonzotta, de a Szentháromság tanát nem tartotta összeegyeztethetőnek a tiszta monoteizmussal, amit annyira csodált a hanif hagyományban. Az általa kialakított tanítás ugyan nem utasította el teljesen a kereszténységet, de a maga módosított, egyszerűsített formájában népe számára sokkal elfogadhatóbbá tette. Vallási vezetőként annak köszönhette sikereit, hogy tökéletesen ismerte az arabokat. Ha műveltségével ki is emelkedett közülük, érzéseikben és előítéleteikben osztozott velük. Mindemellett rendkívül tehetséges politikus is volt. Ezen adottságok együttese tette lehetővé, hogy tíz év leforgása alatt létrehozzon egy birodalmat, amely kész meghódítani az egész világot. A hidzsra évében 622 - ben csak a háza népe és néhány barátja tartozott a követői közé. De 632 - ben már egész Arábia ura volt és seregei átlépték a határokat. Kalandorok felemelkedése nem szokatlan jelenség a keleti világban, csakhogy általában a bukásuk is ugyan olyan hirtelen következik be. Mohamed azonban maradandó szervezetet hozott létre amelynek állandóságát a Korán biztosította. Ebben a nagyszabású műben a próféta Isten szavait írta le; de a felemelő példabeszédek és történetek mellett szól az életvezetésről és a birodalom kormányzásáról is, tehát egyúttal törvénykönyv is. Elég egyszerű ahhoz, hogy a korabeli arabok elfogadják, és elég egyetemes, hogy megfeleljen az utódai által kiépített nagyhatalom kívánalmainak. Az Iszlám ereje éppen az egyszerűségében rejlett. A mennyekben egyetlen Isten létezik, a földön a híveknek egyetlen a vezetője, aki az egyetlen törvény, a Korán szerint kormányoz. A kereszténység békét hirdetett, amelyet soha nem ért el, az Iszlám éppen ellenkezőleg, minden gátlás nélkül a kard vallása volt.
Ez a kard már Mohamed életében lesújtott a Római Birodalom tartományaira, bár csak néhány nem túl jelentős és sikeres palesztinai portyában. A terjeszkedési politika Mohamed utóda, Abú Bakr idején vált nyilvánvalóvá. Arábia meghódítása akkor teljesedett ki, amikor sikerült bahreimi gyarmatukról elűzni a perzsákat, ugyanakkor az arab hadsereg Petrán keresztül, végig a kereskedelmi utak mentén elérte a dél - palesztinai partokat, útközben valahol a Holt - tenger mellett legyőzte a helyi kormányzót, Szergioszt, majd eljutott egészen Gázáig, és egy egészen rövid ostrom után bevette a várost. A polgárokkal elnézően bántak, de a várost védő katonák az Iszlám kard első keresztény mártírjai lettek.

1.5 Arab invázió, a római Afrika bukása
Hérakleiosz ekkor ébredt rá, hogy az arab inváziót komolyan kell vennie, de nem volt elég embere a védekezésre. A perzsa háborúban igen súlyos veszteségek érték, majd a háború végével a hadsereg nagy részét gazdasági okokból feloszlatta és senki sem lelkesedett, hogy belépjen katonának. Az egész birodalmon egyfajta kimerültség és pesszimizmus lett úrrá. Ebben a helyzetben a császár a szíriai csapatok élén fivérét, Theodóroszt küldte Palesztinába rendet teremteni. Theodórosz két egyesült arab fősereggel ütközött meg Jeruzsálemtől délnyugatra Gabathánál, ahol súlyos vereséget szenvedett. A Dél - Palesztinában biztonságban lévő arabok pedig a Jordán folyótól keletre vezető kereskedelmi úton nyomultak előre, és az egész vidék rövid idő alatt - 635 augusztusára - a kezükre került. Ekkor Hérakleiosz igazán megrémült. Némi nehézség árán két csapatot küldött délre. Az egyik az Örmény Vahan herceg irányítása alatt örmény újoncokból, illetve jelentős számú arab keresztényből állt. A másik vegyes állományú csapatot Theodórosz vezette. A Jarmúk folyó mellett Galileai-tengertől délkeletre, dühöngő homokviharban vívták meg a döntő csatát 636 augusztusában. A keresztény sereg volt a nagyobb, az arab pedig az ügyesebb. A harc kellős közepén hirtelen a tizenkétezer arab keresztény átpártolt az iszlám sereghez. Nem szerették Hérakleioszt, ráadásul a fizetségük is hónapok óta elmaradt. Nem volt nehéz megszervezni az árulást és ez el is döntötte a csata kimenetelét. A keresztény hadsereg csaknem az utolsó emberig odaveszett. Palesztina és Szíria nyitva állt a hódítók előtt. Hérakleioszt Antiókhiában érte a vesztett csata híre. Úgy gondolta, hogy Isten keze sújtott le rá unokahúgával, Martinával kötött vérfertőző házassága miatt. Mivel sem pénze, sem pedig embere nem maradt, hogy tovább védje a tartományt, ezért hajóra szállt és visszatért Konstantinápolyba.
Az arabok rövid idő alatt lerohanták az egész országot. Az eretnek keresztények habozás nélkül megadták magukat. A zsidók pedig hathatós segítséget nyújtottak az araboknak azzal, hogy kalauzolták őket. Szervezett ellenállasba csak két nagy Palesztinai városban, Kaiszareiában és Jeruzsálemben, illetve a Perzsa határon Pellában és Darában ütköztek. A jarmuki csata hírére Szophóriosz megerősítette Jeruzsálem védelmét, amikor azonban értesült arról, hogy az arab sereg már Jerikó alatt van a városban lévő szent ereklyéket az éj leple alatt hajóval Konstantinápolyba szállíttatta, nehogy a hitetlenek kezére kerüljenek. Jeruzsálem több mint egy évig állta az ostromot. Kaiszareia és Dara 639 - ig tartott ki, de ekkor már magányosan küzdöttek. A kelet metropolisza Antiókhia egy évvel korábban elesett és a Szuezi - földszorostól az Anatóliai - hegységig az egész országot az arabok uralták. Eközben Róma ősi ellenfelét, Perzsiát is romba döntötték. 637 - ben elfoglalták Irakot, majd a következő évben birtokba vették az egész Iráni - fennsíkot, 651 - ben elérték a Perzsa - birodalom keleti határait és az afgán hegyeket.
Ez alatt 639 decemberében Amr muszlim hadvezér négyezer katonájával lerohanta Egyiptomot. A tartomány közigazgatása meglehetősen zűrzavaros volt ezekben az években tehát Amr könnyedén talált szövetségeseket. Az arab sereg 640 - re elfoglalta egész Felső - Egyiptomot, 641 áprilisában pedig elesett Babilon is. Ezek után már Alexandriát sem lehetett tovább tartani, mivel egész Egyiptom arab kézen volt. 642 - ben Alexandria megadja magát. A kereszténység még egy kísérletet tett a tartomány visszahódítására. 645 elején Amr hadvezért visszahívják Medinába, ekkor Konstantinápolyból a tengeren át hadsereg érkezik Manuelosz vezetésével, könnyedén visszaszerzi Alexandriát, és eljut Fusztatig - a mai Kairó - az Amr által alapított új városig. A hírre Amr visszatér Egyiptomba és visszaszorítja a keresztény sereget. Manuelosz egészen Alaxandriáig hátrál, de látva a keresztény lakosság teljes közönyét neki sem fog a város védelmének, hanem harc nélkül visszahajózik Konstantinápolyba.
Ezzel Egyiptom mindörökre elveszett. 700 - ra az egész római Afrika az arabok kezére kerül. Tizenegy évvel később Hispániát is elfoglalják. 717 - ben az arab birodalom a Pireneusoktól egészen Közép - Indiáig húzódik, katonái pedig Konstantinápoly ellen készülnek.
.......itt átugrunk néhány száz évet, amikor a keresztény egyházon belül ellentétek uralkodnak és az éppen uralmon lévő uralkodók csak keveset törődnek az elvesztett keleti tartományokkal........
.......valamint igazából nem is az arab hódítók ellen indultak keresztes hadjáratok - nem is indulhattak, hiszen a keresztény Európát túlságosan lekötötték a saját belső ügyei -, hanem az utánuk következő Szeldzsuk törökök által megszállt Jeruzsálem visszafoglalása érdekében.....

 
A finn-szovjet háború
 
Az I. Világháború
 
Ezen a napon...

Karbantartás miatt nem üzemel! 

 
.::Szavazás::.
Lezárt szavazások
 
Űrkutatás
 
.::Idő::.
 
.::Hőtérkép::.

Kis Hőtérkép

Kis Hőtérkép Magyarországról
 
.::Linkek::.
 
Árpád-házi királyok
 
Legyen ez a kezdőlapod!
Beállítás Kezdőlapnak!
 
We Site
World-History: A legjobb Világ és Hadtörténelemmel foglalkozó oldal!
 
Utolsó frissítés

Utolsó frissítés:

2006.12.31/12:34

 
Az iraki háború
 
.::Hajózás::.
 
A Nagy Történelmi Korszakok
 
Mitológia
 
Vallások
 
GPS Geoláda
 
Szótár
 

Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG